ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් - Automated Song Request

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ගීත ඉල්ලීම් අපගේ ස්වංක්‍රීය ගීත ඉල්ලීම් සේවාව තුලින් දැන් ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි බව සතුටින් දන්වා සිටිමු. ඒ සඳහා කල යුත්තේ ඔබට අවශ්‍ය ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කර අදාල ගීතය තොරා ගැනීමයි. සියලුම ගීත ඉල්ලීම් අනු පිලිවෙලට වාදනය වේ. එක් අයෙකුට පැයක් තුල ගීත ඉල්ලීම් 5ක් ලබා ගත හැකිය. සැමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු. ගීත ඉල්ලීමේදී යම් අපහසුතාවයක් ඇත්නම් ඒ බව අපට දන්වන්න. support@dedunuradio.com

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.

1
Bathi Gee Adawan wu jayasrilanka.net.mp3 | 02:53
Request
2
Bathi Gee Ama dahara jayasrilanka.net.mp3 | 03:47
Request
3
Bathi Gee Ase mathuwana jayasrilanka.net.mp3 | 03:39
Request
4
Bathi Gee Bodhiyen wata jayasrilanka.net.mp3 | 05:10
Request
5
Bathi Gee Budu bana kiuwa jayasrilanka.net.mp3 | 03:22
Request
6
Bathi Gee Budune jayasrilanka.net.mp3 | 05:08
Request
7
Bathi Gee Budunge ama dharme jayasrilanka.net.mp3 | 03:53
Request
8
Bathi Gee Catholic Aie Yesune ma nisa.mp3 | 04:41
Request
9
Bathi Gee Catholic Devi Samiduni Ma Obata Prema karami.mp3 | 00:00
Request
10
Bathi Gee Catholic Devidunge Balawath Kriya.mp3 | 04:53
Request
11
Bathi Gee Catholic Deviduni Mage Sithath.MP3 | 04:32
Request
12
Bathi Gee Catholic Ek Deyak Mama Asannam.mp3 | 05:10
Request
13
Bathi Gee Catholic Mihiri Suwandak Lesin.mp3 | 03:51
Request
14
Bathi Gee Catholic Purawanna Ma Obage Balen..mp3 | 06:22
Request
15
Bathi Gee Catholic Sparsha Karan Mage Piyanani.mp3 | 03:44
Request
16
Bathi Gee Catholic Sulagak Wage Awidin.mp3 | 06:28
Request
17
Bathi Gee Catholic giyado.MP3 | 04:36
Request
18
Bathi Gee Danno budunge jayasrilanka.net.mp3 | 05:48
Request
19
Bathi Gee Depa simba jayasrilanka.net.mp3 | 03:57
Request
20
Bathi Gee Dewram wehere jayasrilanka.net.mp3 | 03:00
Request
21
Bathi Gee Dharma raja jayasrilanka.net.mp3 | 02:38
Request
22
Bathi Gee Duk sansidewa jayasrilanka.net (1).mp3 | 04:10
Request
23
Bathi Gee Gangata kapana jayasrilanka.net.mp3 | 02:59
Request
24
Bathi Gee Himi saranamara jayasrilanka.net (1).mp3 | 04:32
Request
25
Bathi Gee Indunil mini jayasrilanka.net (1).mp3 | 03:41
Request
26
Bathi Gee Issara nam jayasrilanka.net (1).mp3 | 03:39
Request
27
Bathi Gee Kala wawe diya jayasrilanka.net.mp3 | 03:29
Request
28
Bathi Gee Kauda me loke jayasrilanka.net.mp3 | 03:34
Request
29
Bathi Gee Lama wiye kirisuwanda jayasrilanka.net.mp3 | 04:02
Request
30
Bathi Gee Lowduru jayasrilanka.net.mp3 | 03:56
Request
31
Bathi Gee Maaya jayasrilanka.net.mp3 | 03:33
Request
32
Bathi Gee Maha mewnawe jayasrilanka.net.mp3 | 03:48
Request
33
Bathi Gee Mal sugande jayasrilanka.net.mp3 | 04:15
Request
34
Bathi Gee Maru kathare minis pure jayasrilanka.net.mp3 | 03:16
Request
35
Bathi Gee Meth karuna jayasrilanka.net.mp3 | 04:50
Request
36
Bathi Gee Minisamai lowa dewiyan jayasrilanka.net.mp3 | 05:27
Request
37
Bathi Gee Mohen mulawela jayasrilanka.net.mp3 | 03:39
Request
38
Bathi Gee Muni siripa jayasrilanka.net.mp3 | 04:41
Request
39
Bathi Gee Nelu nelum jayasrilanka.net.mp3 | 03:35
Request
40
Bathi Gee Nidukanane sunil jayasrilanka.net.mp3 | 03:03
Request
41
Bathi Gee Nima nowena jayasrilanka.net.mp3 | 03:36
Request
42
Bathi Gee Nindaa prasansaawa jayasrilanka.net.mp3 | 03:58
Request
43
Bathi Gee Niwan dutu himi jayasrilanka.net.mp3 | 04:50
Request
44
Bathi Gee Paramitha bala jayasrilanka.net.mp3 | 03:53
Request
45
Bathi Gee Pihitak nathi kapuge jayasrilanka.net.mp3 | 03:12
Request
46
Bathi Gee Piliganna mama jayasrilanka.net.mp3 | 04:00
Request
47
Bathi Gee Pipena malakata jayasrilanka.net.mp3 | 04:07
Request
48
Bathi Gee Poyata purahanda jayasrilanka.net.mp3 | 03:55
Request
49
Bathi Gee Sakala sathama bodu jayasrilanka.net.mp3 | 04:25
Request
50
Bathi Gee Sakwala etherata jayasrilanka.net.mp3 | 03:47
Request
51
Bathi Gee Samanala mudune jayasrilanka.net.mp3 | 04:07
Request
52
Bathi Gee Samidu sil guna jayasrilanka.net.mp3 | 04:05
Request
53
Bathi Gee Samma sambudu sarana jayasrilanka.net.mp3 | 03:16
Request
54
Bathi Gee Sanda wathurak jayasrilanka.net.mp3 | 03:28
Request
55
Bathi Gee Sansaara sayure peena jayasrilanka.net.mp3 | 02:43
Request
56
Bathi Gee Walithala athare jayasrilanka.net.mp3 | 03:56
Request
57
Bathi Gee Catholic Geethika1.mp3 | 04:22
Request
58
Bathi Gee Catholic Geethika 2.mp3 | 05:04
Request
59
Bathi Gee Catholic Geethika3.mp3 | 06:07
Request

ගායකයාගේ නමේ මුල් අකුර මත ක්ලික් කරන්න.